วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนบ้านห้วยนา

    เพิ่มโอกาสการการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำความรู้

 มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมแหล่งกาารเรียนรู้


Comments